AVÍS LEGAL

Informació general

La pàgina (www.gabimedi.com) és un domini a Internet, que conté un portal o pàgina Web, la titularitat de la qual és de GABIMEDI, S.L., amb C.I.F. B17412636, i amb domicili social a C/ Amadeu Vives 25, Tordera (Barcelona).

La pàgina Web té per objecte facilitar a l’interessat i clients informació relativa a les activitats i serveis de l’organització.

Amb aquesta pàgina Web, es pretén prestar un servei útil, per la qual cosa els suggeriments dels interessats són benvingudes. Però si no està d’acord amb alguna de les condicions contingudes en aquest avís, haurà de deixar d’utilitzar la pàgina Web. L’accés a la mateixa implica l’acceptació de les mateixes sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

Condicions d’utilització del portal

Les condicions establertes a continuació regulen l’ús permès de la pàgina Web www.gabimedi.com

1. Accés. Els interessats poden visitar les seccions públiques del portal lliurement.

2. Modificacions de la pàgina i interrupcions o errors en l’accés. GABIMEDI, S.L., es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la pàgina Web, de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.

GABIMEDI, S.L. no és responsable de les fallades que es produeixin en les comunicacions, no garantint la disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal i dels serveis, per això no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina Web o al seu contingut. A més, durà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d’actualització en els continguts, totes aquelles labors tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

3. Propietat intel·lectual. Excepte indicació expressa, el contingut de la pàgina Web, imatges, textos i dades, són propietat de GABIMEDI, S.L. Així mateix, és propietat el seu codi font, disseny i estructura de navegació. Correspon a GABIMEDI, S.L. l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma, i especialment els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Tot aquest material està protegit per la legislació de la propietat intel·lectual i el seu ús indegut pot ser objecte de sancions, fins i tot penals.

La consulta o descàrrega de continguts de la pàgina o de qualsevol programari no implicarà la cessió de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre aquests.

S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la pàgina Web només i exclusivament si concorren les següents condicions:

Que sigui compatible amb les finalitats de la pàgina Web.
Que no es realitzi amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública o transformació.
Que cap dels continguts de la pàgina Web sigui modificat.
Que cap gràfic, icona o imatge disponible en la Web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta d’imatges que l’acompanyen.
Que se citi la font.
Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines, tal com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a títol gratuït. No enviï informació que no pugui ser tractada d’aquesta forma.

4. Seguretat. GABIMEDI, S.L. conscient dels riscos derivats d’enfrontar-se als nous reptes que suposa estendre els seus serveis a través d’Internet, ha disposat d’exigents mesures de seguretat per a reduir aquests riscos.

No obstant això, no es pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat, per la qual cosa exclou qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (software i hardware), documents electrònics i fitxers de l’interessat o de qualsevol tercer, inclosos els que es produeixin en els serveis prestats per tercers a través d’aquest portal.

Els interessats queden informats que la utilització dels sistemes electrònics de transmissió de dades i el correu electrònic no ofereixen garanties absolutes de seguretat. L’interessat de s’exonera mútuament de qualsevol responsabilitat derivada de fets com la no recepció o la demora d’aquesta, l’error o intercepció de les comunicacions.

5. Continguts i pàgines enllaçades. La informació continguda en aquesta Web, té caràcter merament informatiu; i, en cap cas, constitueix cap mena obligació contractual.

La funció dels links, o enllaços, que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d’informar l’interessat sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria en Internet, on podrà ampliar o completar les dades ofertes en aquesta pàgina. No serà responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços.

En tot cas, GABIMEDI, S.L. no assumeix responsabilitat alguna derivada dels continguts enllaçats des de la seva pàgina Web, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o els fitxers de l’interessat, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’interessat per aquest motiu.

Encara que els enllaços són supervisats regularment perquè no succeeixi, en el cas que qualsevol interessat o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits, vulneren valors o principis constitucionals, o lesionen béns o drets del propi interessat o d’un tercer es prega que es comuniqui immediatament a GABIMEDI, S.L., amb direcció C/ Garbí, 40. 08397 Pineda de Mar, aquesta circumstància i especialment si els enllaços consisteixen en:

Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme la normativa penal espanyola.
Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.
Activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la recerca penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona, al principi de no discriminació, la protecció de la salut i la infància o qualsevol altre valor o principi constitucional.

6. Protecció de dades personals. Les dades personals vinculades a aquesta Web respecten les exigències de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

GABIMEDI, S.L., tractarà les dades de caràcter personal que es recullin a través d’aquesta Web complint amb la normativa vigent sobre protecció de dades.

Així:

• El tractament de la informació és absolutament voluntari i fruit del consentiment inequívoc de l’interessat.
• En tot cas, el tractament d’informació de caràcter personal, es troba protegit per les mesures de seguretat exigides en la legislació vigent.
• La informació de caràcter personal, només serà utilitzada per a la finalitat amb la qual s’hagi recollit.
• Totes les persones de les quals es realitzi un tractament de la seva informació de caràcter personal, podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició.
• Excepte indicació en diferent sentit, el responsable del tractament serà GABIMEDI, S.L., on l’interessat podrà dirigir-se per a exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició.
• Per a contactar amb la figura del Delegat de Protecció de Dades Personals nomenat per l’organització, es podrà realitzar a través de correu electrònic a l’adreça: dpo@grupclinic.cat

7. Enllaç de tercers a la Web www.gabimedi.com. Tot enllaç de tercers a la Web ha de ser-ho a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibits els “links profunds”, el “framing” i qualsevol altre aprofitament dels continguts de la Web a favor de tercers no autoritzats.

8. Responsabilitats: No serà, en cap cas, responsable, pels danys i perjudicis de qualsevol classe derivats, directament o indirectament, de la falta de lectura d’aquest avís, o de l’incompliment de les obligacions especificades en les condicions establertes en aquest. Així mateix, d’acord amb el que s’exposa en aquestes condicions, GABIMEDI, S.L. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés a la pàgina Web o els seus continguts.

No es responsabilitza de l’ús indegut del portal i dels seus continguts i serveis, ni pot garantir, encara que sigui el seu ànim, la certesa dels seus continguts. Igualment no garanteix la veracitat dels continguts publicitaris de qualsevol bé, producte o servei anunciat.

L’interessat respondrà dels danys i perjudicis que una actitud negligent seva pogués ocasionar a aquest portal.

9. Fur jurisdiccional. GABIMEDI, S.L. i l’interessat, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús de la Web al dels Jutjats i Tribunals de la ciutat que per la relació contractual de les parts correspongui.

icon calendar

DEMANA LA TEVA CITA ONLINE